15 847 60 50

mgbp_koprzywnica@op.pl

ul. Rynek 39, 27-660 Koprzywnica

Regulamin wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy

§ 1

Prawo korzystania

 1.Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.

 2.Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

 3.Przy zapisie czytelnik powinien:

 a)okazać dowód osobisty,

 b)wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,

 c)wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  na podstawie (art.6 ust.1 pkt a) i zgodnie z treścią   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

 Klauzula informacyjna dla czytelników i użytkowników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy w sprawie ochrony danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu

 4.Dane osobowe czytelników wykorzystywane zostaną w celu realizacji ustalonych zadań biblioteki. Podlegają one ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.

 5.Za niepełnoletniego czytelnika  do lat 16 odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

 6.W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.

                                                                                   § 2

                                                                        Wypożyczanie

 1.Wypożyczyć można jednocześnie 8 książek.

 2.Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

 3.Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony  innych czytelników.

 4.Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

 5.Na prośbę czytelnika bibliotekarz może dokonać rezerwacji książki.

 6.Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów.

 7.Z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się książek do domu.

                                                                                    § 3

                                                                               Kaucje         

  1. Kaucje od czytelników  pobierane są w następujących przypadkach:

 a) jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Gminy – w kwocie 20 zł.

 b) przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek – w kwocie aktualnej wartości wypożyczanej książki.

2. Pobrana kaucja zostaje zwrócona czytelnikowi w momencie  zaprzestania korzystania z usług biblioteki.

3. Po upływie roku od zaprzestania  korzystania z biblioteki nie odebrana kaucja jest wpłacana  na dochody biblioteki.

                                                                                    § 4

                                                 Poszanowanie i zabezpieczenie książek

 1.Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

 2.Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala Kierownik biblioteki. Za jego zgodą czytelnik może dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki – inną, nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

                                                                                     § 5

                                                             Przetrzymanie książek

1. Za  przetrzymanie książek ponad określony termin biblioteka pobiera opłatę w wysokości  1 zł. od egzemplarza za każdy miesiąc przetrzymania.

2. Czytelnik do którego wysyłane zostało upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa jego koszty.

3. Jeżeli czytelnik mimo wysyłanych upomnień nadal odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

                                                                                § 6

                                                                    Przepisy końcowe

Czytelnik nie stosujący się do przepisów Regulaminu Wypożyczalni MGBP w Koprzywnicy może być czasowo, bądź na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

 Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Biblioteki.

Skip to content