15 847 60 50

mgbp_koprzywnica@op.pl

ul. Rynek 39, 27-660 Koprzywnica

Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mgbpkoprzywnica.pl/ oraz portalu http://www.biblioteka.koprzywnica.biuletyn.net

DATY PUBLIKACJI WITRYN

Data publikacji strony internetowej https://mgbpkoprzywnica.pl/grudzień 2020 roku

Data publikacji strony internetowej http://jo.koprzywnica.bip.gmina.pl/index.php?id=255styczeń 2014 roku

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej http://www.biblioteka.koprzywnica.biuletyn.net/ wprowadzającej  nową szatę graficzną, zmieniono panel zarządzania oraz adres internetowy na http://www.biblioteka.koprzywnica.biuletyn.net/listopad 2020 roku

ASPEKT TECHNICZNY

Witryny są zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na stronach działają domyślne skróty klawiaturowe. Pełna obsługa serwisów możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki. Serwisy jest wyposażone w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących, zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu oraz w przypadku witryny Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy podkreślenie odnośników, odcienie szarości, jasne tło, a także negatyw. Witryna BIPu posiada wyszukiwarkę która ułatwia szybkie odnalezienie informacji. Witryny mają stonowane kolory bez jaskrawych wyróżników dzięki czemu materiały opublikowane na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Serwisy można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych (smartfony, tablety).

ASPEKT INFORMACYJNY

Witryna Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy oraz Biuletyn Informacji Publicznej są redagowane w taki sposób aby treści na nich zawarte były dostępne dla każdej zainteresowanej osoby. Testy pisane są w możliwie najprostszy sposób, a redaktorzy formatują tekst w sposób przejrzysty dla odbiorcy stosując wyróżniki tekstu, punktory itp. Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisach są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane do wymogów ustawy.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Kierownikiem Bibliotekiadres e-mail: mgbp_koprzywnica@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 847 60 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

DOSTĘPNOŚĆ  ARCHITEKTONICZNA

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy mieści się w dwóch lokalizacjach (Biblioteka główna i filia biblioteczna w Niedźwicach).

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy znajduje się pod adresem; ul. Rynek 39, 27-660 Koprzywnica.

 Do wejścia głównego prowadzą schody, nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 Pomieszczenia Biblioteki znajdują się na I piętrze budynku Domu Kultury, który nie posiada windy.

W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości   skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego  dla osób niepełnosprawnych.

W budynku oznaczone jest wyjście ewakuacyjne.

Filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  mieści się w budynku świetlicy wiejskiej w Niedżwicach.

Wejście do budynku głównego jak również toaleta na parterze są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka zajmuje pomieszczenie na piętrze, budynek nie posiada windy.

W pobliżu nie ma wyznaczonego  miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Ze względu na to, że  biblioteka posiada utrudnienia w możliwości poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo i osoby starsze, bibliotekarz zamówione  telefonicznie (tel.15 847 60 50)  książki   dostarcza przed lokal biblioteki.

Skip to content